Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület (továbbiakban Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel kötendő kötelmi jogviszony létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját (továbbiakban Érintett) az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A Szabályzat az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

1. Az Adatkezelő

·    Neve: Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület

·    Adatai:

o   Cím: 2234 Maglód, Mátyás király utca 72.

o   Bejegyzés: Budapest Környéki Törvényszék 13-02-0006804 (2015. augusztus 25.)

o   Adószám: 18656053-1-13

·    Elérhetőség:

o   E-mail: info@bianhua.hu

·    Az adatkezelő weboldalai:

o   www.bianhua.hu

o   www.facebook.com/bianhua.valtozas

2. Fogalmak

·    érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

·    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

·    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

·    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

·    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

·    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők  rögzítése;

·    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

·    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

·    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

·    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

·    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

·    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

·    EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

·    harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

·    ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy

·    azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az adatok harmadik személy részére nem adhatók ki. Az Adatkezelő a birtokában levő személyes adatokat tovább nem dolgozza fel, ezért adatfeldolgozásra megbízást nem ad.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

·    felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

·    pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

·    tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

4. Az adatkezelés célja

·    az Érintettek azonosíthatósága személyes adataikkal (az adatok nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala)

·    az Érintettek Adatkezelővel kapcsolatos tevékenységének, verseny- és vizsgaeredményeinek nyilvántartása és közzététele

·    a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása, hírlevelek, információk küldése

·    az oktatók, tanárok nyilvántartása

·    kedvezmények, szolgáltatások biztosításához a jogosultságok ellenőrzésének lehetővé tétele

·    az események, rendezvények álló- és mozgóképi megjelenítése szórólapokon, az egyesület weboldalain, közösségimédia felületein

·    statisztikai adatok készítése

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra.

Az Adatkezelő, jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő adatfeldolgozásra csak jelen szabályzat közgyűlés általi módosítása esetén adhat megbízást.

5. Az adatkezelés időtartama és terjedelme

·    Egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony megszűnéséig. A tagsági viszony megszűnésének módjairól az egyesület Alapszabálya rendelkezik.

·    Egyéb érintettek esetén az Adatkezelő statisztikai adatként megőrzi az érintettek nevét, születési évét, lakcíméből a helység nevét és elérhetőségeit. A weboldal és a szórólapok elkészítéséhez pedig az álló- és mozgókép felvételeket. Az adatkezelés időtartama fennáll az egyesület működésének végéig.

Az Adatkezelő a megbízásos jogviszonnyal kapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli tagjaival kapcsolatosan:

·    Név

·    Születési név

·    Születési hely, idő

·    Állampolgárság

·    Édesanyja neve

·    TAJ szám

·    Elérhetőség (emailcím, telefonszám)

·    Lakhely

·    Munkahely

·    Baleset esetén értesítendő személyek telefonszáma

·    Egészségügyi adatok

·    Álló- és mozgóképfelvétel

5.1. Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a www.bianhua.hu honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkessel jogosult – az érintett önkéntesen, ezetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlelszolgáltatás, illetve felhaszló ezmények rögzítése a felhasználó élmény növese érdeben) céljából törtéadatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (jelen alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.

Az Adatkezelő kizárólag a Felhaszló ezetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott szelyes adatainak hírlevél szolgáltatás, mint közvetlen üzletszerzés ljából törtéfelhaszlására. Amennyiben a Felhaszló hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából az Adatkezelő felhaszlja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

A Felhaszló a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap Feliratkozás hírlelrecímű parancsának aktiválásával, valamint igényelt személyes adatok megasával jogosult jelezni. Az Adatkezelő által a hírlelszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan igényelt személyes adatok a következők:

·    Név

·    Elektronikus levelezési (email) cím

A Felhaszló hozzájárulása akkor jogszerű, ha az

·    önkéntes;

·    a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozik,

·    megfelelő tájékoztatáson alapul; és

·    egyértelmű akaratnyilatkozat.

Az Adatkezelő a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhaszlóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhaszló a tájékoztatás megasát köteles elismerni az elektronikus feleten történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmazó – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus feleten elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jels igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény Adatkezelő részére törtémegküldésének.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhaszló vonatkozásában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgálatatást a Felhaszló a rendeltetési ljától eltécélra használja.

A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor visszavonhat a hírlevelekben jelzett Leiratkozás a hírlevélrőlcímű parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavosa az Adatkezelő általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően az Adatkezelő hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhaszló vonatkozásában nem jogosult.

Az Adatkezelő kezelésében álwww.bianhua.hu honlap a honlapra törtélátogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik setségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhaszló azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése érdekében.  A sütik haszlatához a Felhaszlónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjeleEz a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató sveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Elfogadom a sütik használatát” ikon aktiválásával.

A Felhasználónak a sütik alkalmazására sló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfeleen, illetve a Felhaszló egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. Az „Elfogadom a sütik használatát” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek” ikon aktiválásával a weboldal a jelen Szabályzatot jeleníti meg.

A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Adatkezelő kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:

·    Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai;

·    Felhasználó által haszlt IP cím.

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy az Adatkezelő honlaplátogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhaszló hozzájárulása, másrészt az Adatkezelő jogos érdekének védelme. Az Adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen alfejezet tartalmának honlapon törtéközzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra törtélátogatásával, mint ráutaló magatartással adja meg az Adatkezelő részére.

Felhasználó kizárólagos felelősggel tartozik azért, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon belépéshez haszlt felhaszló nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhevé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Felhaszló felhaszlói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szalyzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhevé teszi, ilyen szellyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebl közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama a személyes adat Adatkezelő általi rögzítésétől számított 10 év.

6. Általános jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől – péntekig 9-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az Adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatást nyújt. Amennyiben az Adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az Adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő adat áll rendelkezésre.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

·    kezelése jogellenes,

·    az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,

·    az Érintett kéri,

·    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,

·    ezt bíróság vagy hatóság elrendelte.

A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az Adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.

Az Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:

·    Jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére

·    A nemzetbiztonsági, a honvédelmi és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére

·    Egyéb törvényi rendelkezések értelmében

Ha az érintett személy az Adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy tájékoztatásával nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatósághoz fordulhat.

7. Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett 15 napon belül, írásban nem jelzi a módosítással kapcsolatos kifogását, akkor részéről elfogadottnak tekinthető a szabályzat módosítása.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha az Érintett saját megadott adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

A fenti rendelkezéseket az irányadó jogszabályokkal és az Alapszabállyal összhangban kell értelmezni.

Jelen Szabályzat 2018.08.04. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.